Põltsamaa valla veetöötlusjaama rekonstrueerimine

Tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ

Veetöötlusjaama veetoodang on Q=200 m³/d ja maksimaalne vooluhulk Qmax=72 m³/h. Objekt koosnes kahest osast: esmalt rajati uus veetöötlusjaam ja teiseks rekonstrueeriti puurkaevpumpla selliselt, et tagatud on ühtlane veesurve trassis ja vastavus tuletõrje nõudmistele. Tehnoloogiliselt oli huvitav UV-seadme paigaldus.

Eelmine Kõik projektid Järgmine