Nordecon lõpetas Assaku, Jüri ja Vaida alevike veevärgi ja kaugkütterajatiste ning Vaida reoveepuhasti ehitustööd

Nordecon AS lõpetas Assaku, Jüri ja Vaida alevike ühisveevärgi ja kaugkütterajatiste ehitustööd, mille lõplikuks maksumuseks kujunes 4,94 miljonit eurot. Lisaks rekonstrueeriti Vaida aleviku reoveepuhastussüsteem, kus tööde maksumuseks oli 2,79 miljonit eurot.

„Eestimaal on taas üks piirkond saanud juurde kaasaegse vee- ja kanalisatsioonivõrgu, mis annab põhjust rõõmustamiseks nii kohalikele elanikele kui ka omavalitsusele. Nordeconil on olnud hea meel olla nende mitmest etapist koosnenud rajatiste ehitajaks,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Lisaks korralikule joogiveele võimaldab praeguseks valminud uus veevärk ja reoveepuhastussüsteem vähendada keskkonnale langevat koormust, mis omakorda mõjutab positiivselt kogu elukeskkonda, Pirita jõge ja Ülemiste järve.“

Ehitustööde tellija, Rae valla vee-ettevõtte AS Elveso juhatuse liige Meelis Kasemaa lausus, et tänast päeva, mil on valminud viimase ehitusetapi tööd, saab pidada Rae valla kuus aastat kestnud ning kokku ligemale 15 miljonit eurot maksma läinud veemajandusprojekti lõpusirgele jõudmiseks. „Ehitustööd on loonud vallas enam kui 7200 elanikule võimaluse tarbida kõigile nõuetele vastavat joogivett ning enam kui 2000 elanikku on saanud võimaluse liituda ühiskanalisatsiooniga. Hea on ka see, et vee- ja kanalisatsioonitrasside kaevamise käigus saime samaaegselt korda teha Assaku, Jüri ja Vaida alevike kaugküttevõrgud.“

Nordecon AS ehitas antud projekti raames Rae valla alevikes erinevaid torustikke ajavahemikus märts 2012 kuni aprill 2013. Reoveepuhasti projekteerimistööd algasid novembris 2011 ning valmis sai see 2012. aasta lõpus. Kokku paigaldati üle 1 km kaugküttetorustikke, 11 km veetorustikke, 6,5 km isevoolset- ja 5  km survekanalisatsioonitorustikke. Lisaks paigaldati ehitustööde käigus 8 reovee kompaktpumplat, rajati 2 veetöötlusjaama (Vaidasse ja Jürisse) ning 2 puurkaevpumplat.

Samaaegselt rajas Nordecon AS eraldi projekteerimis-ehituslepingu alusel Vaida  alevikku  uue arvestatava perspektiivvõimusega (4100 IE) reoveepuhasti, mille koosseisu kuulub muuhulgas  trummelkomposter, mis võimaldab lahendada ka ümberkaudsete reoveepuhastite jääkmuda probleemid kompostimise abil.

Eelmine Kõik postitused Järgmine