EST

/

ENG

Aastaaruanne 2023

Lae alla 2023 aastaaruanne

Kokkuvõtvalt aastast

2023

Rotermanni Ajamaja

Kokkuvõtvalt aastast

2023

Nordeconist

Oleme oma 35-aastase kogemusega üks Eesti suurimaid ehituskontserne. Meie põhitegevuseks on ehituse peatöövõtt. Oleme tellijatele partneriks kõikvõimalikel erinevatel objektidel – ehitame elu-, äri- ja ühiskondlikke hooneid, teid ja sadamaid ning muid erinevaid rajatisi. Tegutseme iga päev selle nimel, et avalik ruum igas Eestimaa otsas oleks parem, mugavam, turvalisem ja kõigi meeltega tajudes ilusam.

Meie koduturg on Eestis, lisaks oleme kontsernina esindatud ka välisturgudel Soomes, Rootsis ja Ukrainas. 2023. aasta lõpus väljusime seoses tütarettevõtte Nordecon Betoon OÜ müügiga Soome turult.

Meie inimesed oma valdkondade professionaalid, kes keskenduvad kvaliteetse tulemuse loomisele ja pidevale erialasele arengule. Oleme uhked oma spetsiifiliste teadmiste ja kogemustega meeskonna üle, kes suudab pakkuda tänapäevaseid kvaliteetseid lahendusi iga raskusastme väljakutsetele nii rajamisel kui rekonstrueerimisel.

Nordecon on Eestis ehitusjuhtimise innovatsiooniliider, kasutades ja katsetades erinevaid digilahendusi. Samuti pöörame aasta-aastalt aina suuremat tähelepanu oma tegevuse jätkusuutlikkusele.

Ava rohkemSulge

Kontserni struktuur seisuga 31.12.2023 koos osalustega tütarettevõtetes

Kontserni struktuur

Olulisemad muutused kontserni struktuuris 2023. aastal

Kaurits OÜ ühendamine Tariston AS-ga
2023. aastal ühendas kontsern kaks 100%lise tütarettevõtet: Tariston AS ja Kaurits OÜ. Ühendamise käigus viidi lõpule strateegiline plaan konsolideerida kontserni kõik taristuehituse ressursid, kompetentsid ja äritegevus ühte ettevõttesse.

Nordecon Betoon OÜ osaluse müük
2023. aasta novembri lõpus müüs kontsern 52%lise osaluse Nordecon Betoon OÜ-s. Sellega seoses väljus Nordeconi kontsern omajõududega tehtavate betoonitööde alltöövõtuturult ja ka Soome turult, kus tegutseti Nordecon Betoon OÜ tütarettevõtte NOBE Rakennus OY kaudu.

Kontserni strateegilised lähtekohad ja eesmärgid aastatel 2023-2027

 • Kontsern kasvab eelkõige orgaaniliselt, keskendudes ressursside efektiivsele rakendamisele.
 • Eestis tegutseme nii hoonete kui ka rajatiste valdkonnas, samuti arendame elukondlikku kinnisvara.
 • Välisturgudel (Rootsi, Ukraina) tegeleme nii peatöövõtu kui ka betoonitöödega.
 • Tagame oma töötajatele kaasaegse ja inspireeriva töökeskkonna ning koostööd ja ettevõtlikkust soosiva motivatsioonisüsteemi.
 • Parandame kasumlikkust läbi projekteerimise ja ehitustööde täpsema planeerimise ja juhtimise.
 • Parendame töö- ja otsustusprotsesse, kasutades digitaliseerimisvõimekust.
 • Hoiame tööde portfelli tasakaalu erinevate ärisegmentide vahel.
 • Töötame välja kontserni jätkusuutlikkuse eesmärgid ja tegevuskava nende saavutamiseks.
 • Müügitulu kasvab vähemalt 5% aastas.
 • Ärikasum müügitulust ületab püsivalt 3%.
 • Töötaja ärikasumitootlikkus tõuseb vähemalt 10 tuhande euroni töötaja kohta aastas.
 • Hea dividenditootlus Nordeconi aktsionärile.

Nordeconi 2023. aasta võtmenäitajad

278 mln €

(2022: 323 mln EUR)

Müügitulu

-13,8%

(2022: 11,9%)

Müügitulu muutus aastas

217 mln €

(2022: 150 mln €)

Teostamata tööde portfell aruandeaasta lõpul

277 mln €

(2022: 163 mln €)

Sõlmitud uusi lepinguid

125

(2022: 154)

Klientidele üle antud objekti

558

(2022: 658)

Töötajat

6/0

(2022: 17/0)

Tööõnnetust/surmaga lõppenud tööõnnetust (sh alltöövõtjad)

0

(2022: 0)

Keskkonnareostust, diskrimineerimis- ja korruptsioonijuhtumit

0,3 mln €

(2022: 0,2 mln €)

Kogukondlike projektide toetuseks ja heategevuseks

278 mln €

(2022: 323 mln €)

Müügitulu

-13,8%

(2022: 11,9%)

Müügitulu muutus aastas

217 mln €

(2022: 150 mln €)

Teostamata tööde portfell aruandeaasta lõpul

277 mln €

(2022: 163 mln €)

Sõlmitud uusi lepinguid

125

(2022: 154)

Klientidele üle antud objekti

558

(2022: 658)

Töötajat

6/0

(2022: 17/0)

Tööõnnetust/surmaga lõppenud tööõnnetust (s.h. alltöövõtjad)

0

(2022: 0)

Keskkonnareostust, diskrimineerimis- ja korruptsioonijuhtumit

0,3 mln €

(2022: 0,2 mln €)

Kogukondlike projektide toetuseks ja heategevuseks

Ehitusturg

Ehitusmaht vähenes 2023. aastal 2022. aastaga võrreldes kokku 6%, ainult kohalikku ehitusturgu arvestades vähenes ehitusmaht 7%. Võrreldes 2022. aastaga ehitati hooneid 11% vähem ja rajatisi 4% rohkem. Hoonete ehituses vähenesid nii uusehitiste kui ka remondi- ja rekonstrueerimisetööde mahud. Nõudlus uute eluruumide järele vähenes kolmandat aastat järjest. Rajatiste puhul kasvas ehitusmaht eelkõige remondi- ja rekonstrueerimistööde tõttu.

Ehitussektoris 2023. aastal toimunule tagasi vaadates tuleb tõdeda, et tegu oli järjekordselt ebatavalise aastaga – ehitusettevõtetel tuli navigeerida läbi keerulise ja väljakutsete rohke majandusmaastiku. 2023. aasta märksõnadeks olid ehitusturu investeeringute vähenemine, konkurentsi suurenemine ning sisendhindade stabiliseerumine.

Tulenevalt majanduse üldisest jahtumisest ning ehitusmahtude vähenemisest on konkurents suurenenud nii hoonete kui ka rajatiste segmendis. Kui rajatiste segmendis on mahtude vähenemisest tingitud konkurents olnud juba mitu aastat äärmiselt tihe, siis hoonete segmendis on konkurents kasvanud viimasel aastal märgatavalt.

Vaatamata ehituse sisendhindade stabiliseerumisele 2023. aasta teises pooles, ei ole see olnud piisav ehitustööde nõudluse kasvuks, kuna planeeritud ressurssidega ei ole tellijal võimalik enam kavandatud investeeringuid teostada. Jätkuvalt otsitakse võimalusi viia varasemalt koostatud äriplaanid või projektidele eraldatud eelarvelised vahendid sisendite olulise tõusuga kooskõlla ning see muudab ehituseelsed protsessid ebatavaliselt pikaajaliseks. Pakkumuse esitamise ja lepingu sõlmimise vaheline aeg võib ka avaliku sektori hangete puhul venida mitmekuiseks.

Ava rohkemSulge

Meie objektid

Nordeconi kontsern on mahtudelt Eesti suurim ehitusturuosaline. Meie inseneride juhtimisel valmisid ja on valmimas mitmed suuremahulised ja keerulised ehitised, mille planeerimine ja juhtimine nõuab väga täpset ja süsteemset lähenemist.

Suurenev konkurents suunab ettevõtteid pidevalt otsima oma sisemiste protsesside efektiivsust ja kokkuhoidu. Oleme sel eesmärgil ühe olulisema võimalusena rakendanud tehnoloogiat, olles pikalt olnud ka digiehituse teema eestkõnelejaks Eestis. Soovime ehitusvaldkonda kaasajastada, operatiivselt hinnata ja juhtida projekti edenemist ning vältida korduvate vigade tekkimist. Eestis esmakordselt rakendas Nordecon 2023. aastal kõrghoone ehitusel tehisintellektipõhist tehnoloogiat, kasutades selleks juhtiva ülemaailmse tehnoloogiapartneri Buildots poolt välja töötatud platvormi.

Müügitulu jaotus segmentides
2023
2022
2021
2020
2019
Hooned
76%
81%
75%
72%
70%
Rajatised
24%
19%
25%
28%
30%

Hoonete ehituse segmendi müügitulu vähenes 2023. aastal 19%, olles mõjutatud eelkõige majanduskeskkonnast tingitud põhjustest. Kontserni poolt ehitatavate hoonete seas on jätkuvalt suurima osakaaluga ühiskondlike hoonete alamsegment, kus müügitulu on jäänud sisuliselt eelmise majandusaasta müügitulu tasemele. Teistes alamsegmentides on toimunud oluline müügitulu langus.

Ühiskondlike hoonetest olid 2023. aastal suuremad töös olevad objektid Kaitsepolitseiameti peahoone ehitus Tallinnas, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine ning ehitamine Harjumaal, Viljandis asuva Karlssoni lasteaia hoone ja territooriumi ning Viljandi päästekomando ehitamine. Samuti lõpetati ligikaudu kolm aastat kestnud Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku III etapi juurdeehitus.

Korterelamute alamsegmendi suuremahulisemad tööd on Tallinna lähiümbrusesse rajatavate Luccaranna ning Kastanikodu elurajoonide projekteerimine ja ehitamine. Jätkasime ka elukondliku kinnisvara omaarendustega Tartus: Mõisavahe Kodu elurajooni ehitus ja Emajõe Residentsi arendusega. Samuti jätkame Pärnus asuva Seileri Kvartali projekteerimist ning ehituse ettevalmistust.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Vektori äri- ja eluhoonekompleksi, Ahtri 4 ning Kopli 68A büroohoonete ehitamine, Tartus, Kandikülas asuva Männiku ärihoone projekteerimine ja ehitamine ning Kambja vallas Icosagen AS-i bioloogiliste ravimite tehase ehitamine.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi suurimad töös olevad objektid olid E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks, Harju Elekter AS-i tootmis- ja büroohoone ehitamine Tallinna lähedal Hüürus ning büroo- ja tootmishoone ehitamine Maardus.

Ava rohkemSulge

Müügitulu hoonete segmendis
2023
2022
2021
2020
2019
Ärihooned
23%
24%
29%
23%
36%
Ühiskondlikud hooned
37%
30%
28%
37%
29%
Korterelamud
27%
28%
29%
28%
27%
Tööstus- ja laohooned
13%
18%
14%
12%
8%

Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud on eelmise aastaga võrreldes vähenenud ligikaudu 17%. Märkimisväärse osa alamsegmendi käibest moodustavad Rail Baltica Tagadi ökodukti ja Tallinn‒Tartu–Võru–Luhamaa maanteel asuva Neanurme–Pikknurme 2+1 teelõigu ehitamine Jõgeva maakonnas ning Harjumaal Hageri–Kohila teelõigu rekonstrueerimine. Jätkub Järva maakonna teehooldelepingu täitmine.

Võrreldes eelmise aastaga on oluliselt suurem muude rajatiste müügitulu maht ja ka osakaal. Alamsegemendi müügitulu koosneb olulises osas kahe, Tootsi-Sopi ning Aidu, tuulepargi ehitusest Eestis. Keskkonnaehituse müügitulu koosneb Erra jõe ja Kiviõli kraavi jääkreostuse ohustamise projekteerimisest ja ehitusest.

Müügitulu rajatiste segmendis
2023
2022
2021
2020
2019
Teedeehitus ja –hooldus
63%
75%
87%
74%
78%
Muud rajatised
30%
20%
6%
21%
18%
Insenerehitus (sh vesiehitus)
0%
5%
4%
4%
1%
Keskkonnaehitus
7%
0%
3%
1%
3%

Välisturud

Väljaspool Eestit teenitud müügitulu, mis koosneb olulises osas kontserni Ukraina ja Soome tegevusmahtudest, moodustas 2023. aastal ligikaudu 3% kogu müügitulust. Vaatamata jätkuvale sõjaolukorrale on tegevusmahud Ukrainas kasvanud. Aruandeaastal lõpetati ning anti tellijale üle Ovrutši linna moodullasteaia I ja II etapi ehitustööd koos varjumiskohaga ning jätkub alajaamade rekonstrueerimine koos turvarajatiste rajamisega. Soome müügitulu, mis koosneb peamiselt betooni alltöövõttudest, on vähenenud. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut. Lätis ja Leedus tegutseb kontsern projektipõhiselt, aruandeaastal oli Leedu osakaal alla 1% ning Lätis müügitulu puudus.

 
2023
2022
2021
2020
2019
Eesti
97%
96%
94%
82%
89%
Rootsi
0%
0%
0%
11%
5%
Soome
1%
2%
3%
6%
4%
Ukraina
2%
0%
2%
1%
2%
Läti
0%
1%
1%
0%
0%
Leedu
0%
1%
0%
0%
0%

Kontserni vastutus ühiskonnas

Meie vastutustundliku tegevuse vundament tugineb eelkõige kohustuslike nõuete täitmisele – alates seadustest ja regulatsioonidest kuni ausate lepinguliste suheteni. Avaliku ettevõttena peab kontsern lähtuma täiendavatest nõuetest, mis sunnivad ja motiveerivad olema sektoriüleselt kehtivatest normidest sammu võrra ees.

2023. aasta kevadel panustasime ettevõtjate ja ekspertide koostöös valminud Rohetiigri ehituse teekaardi loomisse. Teekaart seab eesmärgiks vähendada ehitus- ja kinnisvarasektori CO2 emissiooni 85% aastaks 2040 ja annab soovitusi, kuidas seda saavutada. Samuti, valmistades ette kontserni ESG strateegiat ja kaasates sellesse protsessi olulisemaid koostööpartnereid ning tarnijaid, soovime olla teistele turuosalistele suunanäitajaks.

Arvestame oma kestlikkuse valdkonna eesmärgistamisel ja tegevustes huvigruppidega, keda organisatsiooni tegevus enim mõjutab ning kes enim mõjutavad kontserni tegevust. Olulisemad huvigrupid on investorid, töötajad, tellijad, allhankijad, tarnijad, seadusandjad, järelevalveasutused, kohalikud elanikud, omavalitsused, koolid, erialaliidud ja vabaühendused.

Kontserni kestlikkuse fookusteemad jagunevad olulisuse alusel kolme gruppi:

Kõige olulisemad teemad:

 • Kvaliteet, kliendikogemus ja valmis ehitiste ohutus;
 • Majandustulemused;
 • Ausad äritavad – seadusekuulekus, läbipaistvus ja eetilisus;
 • Juhtimisvõimekus ja töötajate arendamine.

 

Väga olulised teemad:

 • Koostöö alltöövõtjate ja tarnijatega;
 • Ehitustegevuse vahetu mõju elanikele;
 • Innovatsioon, digiehitus ja tehnoloogilised lahendused;
 • Töötervishoid ja ohutus;
 • Töötajate rahulolu ja kaasamine;
 • Tööjõu kättesaadavus ja järelkasv;
 • Valmis ehitiste keskkonnamõju.

 

Olulised teemad:

 • Ühiskondlik panus ja toetustegevus;
 • Tegevuse otsene keskkonnamõju;
 • Mitmekesisus ja õiglane kohtlemine.

Ava rohkemSulge

Kontserni vastutus ühiskonnas

Meie vastutustundliku tegevuse vundament tugineb eelkõige kohustuslike nõuete täitmisele – alates seadustest ja regulatsioonidest kuni ausate lepinguliste suheteni. Avaliku ettevõttena peab kontsern lähtuma täiendavatest nõuetest, mis sunnivad ja motiveerivad olema sektoriüleselt kehtivatest normidest sammu võrra ees.

2023. aasta kevadel panustasime ettevõtjate ja ekspertide koostöös valminud Rohetiigri ehituse teekaardi loomisse. Teekaart seab eesmärgiks vähendada ehitus- ja kinnisvarasektori CO2 emissiooni 85% aastaks 2040 ja annab soovitusi, kuidas seda saavutada. Samuti, valmistades ette kontserni ESG strateegiat ja kaasates sellesse protsessi olulisemaid koostööpartnereid ning tarnijaid, soovime olla teistele turuosalistele suunanäitajaks.

Arvestame oma kestlikkuse valdkonna eesmärgistamisel ja tegevustes huvigruppidega, keda organisatsiooni tegevus enim mõjutab ning kes enim mõjutavad kontserni tegevust. Olulisemad huvigrupid on investorid, töötajad, tellijad, allhankijad, tarnijad, seadusandjad, järelevalveasutused, kohalikud elanikud, omavalitsused, koolid, erialaliidud ja vabaühendused.

Kontserni kestlikkuse fookusteemad jagunevad olulisuse alusel kolme gruppi:

Kõige olulisemad teemad:

 • Kvaliteet, kliendikogemus ja valmis ehitiste ohutus;
 • Majandustulemused;
 • Ausad äritavad – seadusekuulekus, läbipaistvus ja eetilisus;
 • Juhtimisvõimekus ja töötajate arendamine.

 

Väga olulised teemad:

 • Koostöö alltöövõtjate ja tarnijatega;
 • Ehitustegevuse vahetu mõju elanikele;
 • Innovatsioon, digiehitus ja tehnoloogilised lahendused;
 • Töötervishoid ja ohutus;
 • Töötajate rahulolu ja kaasamine;
 • Tööjõu kättesaadavus ja järelkasv;
 • Valmis ehitiste keskkonnamõju.

 

Olulised teemad:

 • Ühiskondlik panus ja toetustegevus;
 • Tegevuse otsene keskkonnamõju;
 • Mitmekesisus ja õiglane kohtlemine.

Ava rohkemSulge

Kvaliteet

Meie töö kvaliteeti näitavad eelkõige korrektselt juhitud projektid ning tähtaegselt ja nõutud kvaliteediga valminud hooned ja rajatised. Nordeconi klient on rahul siis, kui pakume kõrget ehituskvaliteeti, läbipaistvat tegutsemist ning avatud suhtlust. Meie töö aluseks on teadlik ja süsteemne kvaliteedijuhtimine, mille osas ei tehta ühtegi järeleandmist.

Nordeconi juhtimissüsteem vastab kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervisehoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001 nõuetele, mida kinnitavad DNV poolt välja antud sertifikaadid.

2023 aasta näited:

 • Erandlikele majandusoludele vaatamata on kontserni ettevõtted suutnud hoida kliendirahulolu väga kõrgel tasemel, kontserni keskmine kliendirahuolu määr oli 89%.
 • 2023. aastal valmisid Nordeconi ja Embach Ehitus koostöös mastaapsed ehitustööd Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku III ehitusetapi raames. Objekti üheks eripäraks oli vajadus juhtida ehitustöid samaaegselt igapäevast raviteenust pakkuvate haiglakorpuste kõrval. See aspekt nõudis mõlema ettevõtte ühiselt tiimilt kõrgendatud tähelepanu ja teadlikku ettevalmistust, et võimalikke ohuolukordi ennetada ja vältida.
 • 1. oktoobrist 2023 kohaldus ehitusobjektidele töötajate elektroonilise registreerimise nõue, mille eesmärgiks on tõsta läbipaistvust ehitusobjektil viibivate isikute osas ja aidata tuvastada võimalikke maksupettusi. Oleme Maksu- ja Tolliametiga teinud tihedat koostööd, et olla vaatamata süsteemi esialgsetele tehnilistele puudustele võimeline ja valmis määrusega hõlmatud objektidel tähtaegselt uusi nõudeid rakendama.
 • Pöörame kõrgendatud tähelepanu garantiitööde protsessi kvaliteedile. Garantiipuuduste haldamise platvorm Hausing on 2023. aastal võetud kasutusele kontserni kõigis suuremates hoonete ehitusega tegelevates ettevõtetes. Hausingu peamise väärtusena nähakse sujuvat klienditeekonda, võimaldades teha ja jälgida kõiki garantiitöid ja parendusettepanekuid ühtses infoväljas.

Ava rohkemSulge

Nordeconis loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervisehoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001 nõuetele kinnitavad DNV poolt välja antud sertifikaadid.

ISO 9001

Tööohutus

Meie üks suuremaid vastutusi on tagada objektide turvalisus ning luua ohutu ja ergonoomiline töökeskkond, vältimaks õnnetusi ja kutsehaigusi.

Koolitame ja informeerime oma töötajaid selles valdkonnas pidevalt, objektidel on vastavad tegevusplaanid, kõigile on tagatud korralikud töö- ja isikukaitsevahendid ning ohuolukordi ja tööõnnetusi analüüsime alati tulevaste analoogsete juhtumite vältimiseks. Viime ehitusplatsidel korraliselt läbi ülevaatusringe, et hoida nii kontserni töötajate kui alltöövõtjate töökorraldus kvaliteetne ja ohutu. Samuti toetame töötajate füüsiliselt ja vaimselt tervislikku eluviisi.

2023. aasta näited

 • Tütarettevõte Nordecon Betoon võttis 2023. aastal tööohutus- ja keskkonna alaste esmaste koolituste protsessi lihtsustamiseks ja efektiivistamiseks kasutusele virtuaalse töökeskkonna tarkvara VITS. VITSa abil saab teha töötajatele esmase juhendamise veebis. Ettevõte on laiendanud VITSa rakendamist uute töötajate koolitamiseks ja ka ehitusobjektidel alltöövõtjate juhendamiseks.
 • Ehitussektori olulise osapoolena näeme oma suuremat vastutust ka tööohutuse teemade tõstatamisel sektoris laiemalt. 2023. aastal tutvustas Nordecon oma sotsiaalmeediakanalites mängulist ohutusvillaku formaati, mille eesmärgiks on tõmmata tähelepanu ohutusteemade olulisusele, jagada teadmisi ja häid kogemusi ning tutvustada kontserni väärtusi ja põhimõtteid tööohutuse eest seismisel.

Ava rohkemSulge

2023
Kontserni töötajad
Alltöövõtjad
2022
Kontserni töötajad
Alltöövõtjad
Tööohutuse alased vahejuhtumid
13
11
6
11
Kerged tööõnnetused
2
2
5
5
Rasked tööõnnetused
0
2
1
6
Surmaga lõppenud tööõnnetused
0
0
0
0

Keskkonnamõju

Meie eesmärk on vältida riske ja negatiivset keskkonnamõju, hoida ümbritsev keskkond puhtana ning häirida ehitustegevuse ümbruskonna elanikke võimalikult vähe. Informeerime kohalikke elanikke kavandavatest töödest etteulatavalt, suhtleme tihedalt kohalike omavalitsustega ning viime läbi kogukonda kaasavaid koosolekuid, et ennetada probleemide tekkimist.

Kontserni olulisemad keskkonnaaspektid on seotud materjalide kasutuse, jäätmetekke, võimaliku reostuse riski, eluslooduse mõju, süsiniku- ning muude õhuheitmetega. Koostame iga objekti jaoks keskkonnakava, mille täitmist kontrollime ja täiendame regulaarselt. Samuti oleme asunud kaardistama jäätmekäitlejaid eesmärgiga suunata rohkem jäätmeid taaskasutusse. Teadlik ja säästlik tegutsemine aitab vältida ka lisakulutuste tekkimist.

Keskkonnasäästlikumate ehitiste trend on selgelt kasvav. Seda tingivad eelkõige üleeuroopalised energiatõhususe meetmed, üldine roheteemade olulisuse kasv ning tellijate soov vähendada ehitiste ülalpidamiskulusid. Meie eesmärk on tagada oma inimeste valmisolek säästlikumate lahenduste elluviimiseks. Samuti pakume nõustamist klientidele, kellel on soov üheskoos leida keskkonda säästvamaid võimalusi.

2023 aasta näited:

 • 2023. aastal anti kontsernis tellijatele üle 36 tavapärasest kõrgematele keskkonnanõuetele vastavat hoonet. Nende seas nt Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinilinnaku III ehitusjärk, kus valminud uutele hoonetele omistati A-klassi energiamärgis ja E-Piim Piimatööstuse uus tehas, millele omistatud B-klass.
 • Turuolukorrast lähtuvalt ja Transpordiameti poolt lähematel aastatel muudetavatest riigihangetel osalemise põhimõtetest tulenevalt on tütarettevõte Tariston teinud 2023. aastal otsuse teha täiendav investeering Amomatic 240 SM tehase lisaseadmetesse. Investeering võimaldab vähendada asfaltbetoonisegu omahinda ca 10% võrra, mis loob eelduse konkurentsieelise tekkimiseks asfaltbetooni müügi turul ja Transpordiameti hangetel edukaks osalemiseks. Täiendava lisandväärtusena võimaldab investeering vähendada asfalditootmise keskkonnajalajälge 27% võrra.
 • Kontserni ettevõtete tööde portfellis on palju näiteid edukast materjali taaskasutusest. Tütarettevõtte Nordecon Betoon näitel: Ülemiste Hariduskompleksi ehitusplatsil kasutati väljakaevatud paepinnast platside ehitusel ja hoone tagasitäitel, Uus-Järveküla elurajooni ehitusel kasutati eelmiste elamuehituste eelmiste objektide puitmaterjali ajutiste treppide ja piirete ehituseks.
 • Rail Baltica objektidel kehtivad ehitustööde juhtimisel kõrgendatud keskkonnanõuded, mis rakendusid ka tütarettevõtte Tariston ehitusobjektil Tagadi ökoduktil. Töövõtja on kohustatud objektil hoolt kandma tavapärasest oluliselt suurema hulga spetsiifiliste tingimuste loomise eest, kaitsmaks elusloodust ning vältimaks võimalikke rikkumisi.
 • Kontserni ettevõtted arendavad järjepidevalt oma kompetentsi hoonete keskkonnateadlike lahenduste pakkumisel tellijale, juhul kui hoone projekt seda võimaldab. Näiteks teostas tütarettevõte Embach Ehitus Pirni 7 ärihoone ehitusel rea erilahendusi: kütmine ja jahutamine aktiveeritud vaivundamendiga, sadevee taaskasutamine, päikeseelektrisüsteem energiatarbe vähendamiseks, valgustuse intelligentne juhtimine nii hoone energiatarbe vähendamiseks kui kõrge töökeskkonna kvaliteedi tagamiseks, nutikas ukselinkidesse integreeritud läbipääsusüsteem.

Ava rohkemSulge

Ühiskondlik mõju

Tagades hästi planeeritud, kvaliteetsed ning ohutud ehitised aitame otseselt kaasa laiemale ühiskondliku heaolu kasvule. Lisaks panustame eelkõige ehituse ja inseneeria valdkondade edendamisesse ja noorte arengusse.

Nordecon on aktiivne kaasa rääkija ehitusvaldkonnaga seotud teemadel nii erialaliitudes, ülikoolides kui ka kutsekodades. Tallinna Tehnikaülikooliga on sõlmitud koostöölepe, et luua ehitusinseneriks õppijatele paremaid võimalusi läbi õppe- ja teadustöösse panustamise ning praktikakohtade ja stipendiumide pakkumise.

Teeme ettepanekuid ehitusvaldkonna hanketingimuste ning standardite arendamiseks, osaleme koostööprojektides ning suhtleme erinevate osapooltega. Väga olulisel kohal on insenerihariduse populariseerimine, mis aitaks noortel leida tee ehitusala juurde ja tagaks inseneride juurdekasvu tööturule.

2023. aasta näited:

 • Pakkusime tudengitele tasustatud praktikavõimalusi kõikides kontserni ettevõtetes. Nii ehitustudengitele kui praktikantidele korraldati 2023. aastal mitmeid eriüritusi, et kontserni tegemisi laiemalt tutvustada (avatud uste päevad, objektikülastused, loengud). Mitmed praktika läbinud tudengid jätkasid peale praktika lõppu koosseisuliste töötajatena, mille toetuseks pakub kontsern võimalust paindlikuks tööajaks ja osakoormuseks. Kontsernil on valdkonna tudengite seas hea maine, mille kinnituseks on ka, et emaettevõte oli Instari korraldatud tööandjate maine uuringus tehnikatudengite arvestuses jätkuvalt kümne kõige atraktiivsema tööandja hulgas (2023. aastal 3. kohal).
 • Emaettevõttel on 5-aastane koostöölepe Tallinna Tehnikaülikooliga, et tagada sisuline koostöö ülikooliga Eesti ehitusinseneride koolitamisel. 2023. aastal soetas Tallinna Tehnikaülikool koostööleppe raames uue võimsa katseseadme, mis võimaldab teha katseid ehituskonstruktsioonide detailide ja sõlmede uurimiseks.
 • Tütarettevõte Embach Ehitus jätkas inseneriameti populariseerimiseks koostööd Eesti Inseneride Liiduga, panustades nii rahalise toetusega kui esinejatega Liidu loengusarjas erinevates Eesti koolides.
 • Teist aastat järjest osales emaettevõte ühe ellukutsuja ettevõttena põhikooli füüsikaõpetajate jõustamisele suunatud haridusprogrammi „Lae end“ elluviimises. Programm pälvis nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui Tallinna linna aasta hariduse sõbra 2023 tiitli ning rahvusvahelise kommunikatsiooniauhinna.
 • Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi raames anti välja kaks Nordeconi inseneriõppe ning üks Heinrich Laulu nimeline doktorikraadiga noore õppejõu stipendium. Tütarettevõte Tariston panustas Peep Sürje nimelisse stipendiumifondi.

Digiehitus

Digiehitus ehk mitmesugused digitaliseerimise lahendused on Nordeconis osa igapäevasest tööst. Digilahenduste eesmärk on muuta töö efektiivsemaks, läbipaistvamaks ning süsteemsemaks, võimaldades seeläbi tegevusi paremini analüüsida ja teha targemaid otsuseid. Kontserni ambitsioon on olla digiehituse vallas liider ja eestkõneleja ning anda oma panus, et mõistlikud digilahendused muutuksid üha enam igapäevaseks standardiks. Digiehitus aitab ehituse valdkonda kaasajastada ja muudab sektori kuvandi atraktiivsemaks eriala valivate noorte seas. Nordecon tegutseb aktiivselt ka digitaalehituse klastri juhatuses, et panustada digiehituse arengusse Eestis laiemalt.

2023. aasta näited:

 • Oleme BIM-i rakendamisel liikunud viimase paari aastaga järgmisse etappi, rakendades BIM-i ka juhtimisplaneerimise osana, nt varasuvel alanud Saku uue koolihoone ehitustöödel.
 • Tütarettevõtte Tariston objektil Tagadi ökodukti ehitusel avanes võimalus esmakordselt rakendada Rail Baltica kõrgendatud BIM-nõudeid, mille käigus märkis objektimeeskond teostatud töid mudelis ning kasutas mudelit nii alltöövõtjatega kui tellijaga teostatud ehitusmahtude akteerimiseks.
 • Emaettevõte rakendas Vektori kõrghoone ehitusel tehisintellektipõhist tehnoloogiat. Kasutades platvormi, mille on välja töötanud juhtiv ülemaailmne tehnoloogiapartner Buildots, jäädvustas ehitustiim süsteemselt 360-kraadiseid pilte hoone kogu ehitusprotsessist, et operatiivselt hinnata ja juhtida projekti edenemist. Platvorm võimaldab täpset ja sujuvat ehitusprogressi hindamist, andmete kohest ja kiiret võrdlemist BIM-mudelite ning objekti ajagraafikutega. 6-kuuline pilootprojekt viidi läbi teadus- ja ärilinnaku Tehnopoli AI arenguprogrammi raames. Projekt pälvis digitaalehituse klastri ,,Aasta innovatsiooniprojekt 2023“ auhinna.
 • Täiendusena ehitustegevuse juhtimist toetavatele andmepõhistele tööriistadele, valmis emaettevõttes müügi- ja ettevalmistuse divisjoni töölaua arendus.

Ava rohkemSulge

Digiehitus

Digiehitus ehk mitmesugused digitaliseerimise lahendused on Nordeconis osa igapäevasest tööst. Digilahenduste eesmärk on muuta töö efektiivsemaks, läbipaistvamaks ning süsteemsemaks, võimaldades seeläbi tegevusi paremini analüüsida ja teha targemaid otsuseid. Kontserni ambitsioon on olla digiehituse vallas liider ja eestkõneleja ning anda oma panus, et mõistlikud digilahendused muutuksid üha enam igapäevaseks standardiks. Digiehitus aitab ehituse valdkonda kaasajastada ja muudab sektori kuvandi atraktiivsemaks eriala valivate noorte seas. Nordecon tegutseb aktiivselt ka digitaalehituse klastri juhatuses, et panustada digiehituse arengusse Eestis laiemalt.

2023. aasta näited:

 • Oleme BIM-i rakendamisel liikunud viimase paari aastaga järgmisse etappi, rakendades BIM-i ka juhtimisplaneerimise osana, nt varasuvel alanud Saku uue koolihoone ehitustöödel.
 • Tütarettevõtte Tariston objektil Tagadi ökodukti ehitusel avanes võimalus esmakordselt rakendada Rail Baltica kõrgendatud BIM-nõudeid, mille käigus märkis objektimeeskond teostatud töid mudelis ning kasutas mudelit nii alltöövõtjatega kui tellijaga teostatud ehitusmahtude akteerimiseks.
 • Emaettevõte rakendas Vektori kõrghoone ehitusel tehisintellektipõhist tehnoloogiat. Kasutades platvormi, mille on välja töötanud juhtiv ülemaailmne tehnoloogiapartner Buildots, jäädvustas ehitustiim süsteemselt 360-kraadiseid pilte hoone kogu ehitusprotsessist, et operatiivselt hinnata ja juhtida projekti edenemist. Platvorm võimaldab täpset ja sujuvat ehitusprogressi hindamist, andmete kohest ja kiiret võrdlemist BIM-mudelite ning objekti ajagraafikutega. 6-kuuline pilootprojekt viidi läbi teadus- ja ärilinnaku Tehnopoli AI arenguprogrammi raames. Projekt pälvis digitaalehituse klastri ,,Aasta innovatsiooniprojekt 2023“ auhinna.
 • Täiendusena ehitustegevuse juhtimist toetavatele andmepõhistele tööriistadele, valmis emaettevõttes müügi- ja ettevalmistuse divisjoni töölaua arendus.

Ava rohkemSulge

Meie töötajad

Nordeconi edu aluseks on kompetentsed ja motiveeritud inimesed. Pakume oma töötajatele kaasaegset ja professionaalset töökeskkonda ning soodustame isiklikku arengut. Tegeleme kontsernis suuremahukate ja kompleksete projektidega, mis pakuvad meie inimestele uusi ning huvitavaid väljakutseid. Meie juures töötab nii eri vanuses, eri soost, erineva rahvusliku tausta kui ka erivajadustega inimesi. Peame oluliseks võrdset kohtlemist. Hoiame oma töötajaid läbi kaasamise, sisemise tunnustamise, ühisürituste korraldamise ning avatud kommunikatsiooni.

2023. aastal töötas kontsernis 558 inimest, neist 83% mehed ja 17% naised. Töötajate keskmine staaž on 9,0 aastat.

Nordecon omab strateegilist lähenemist kontserni kui tööandja mainele ning panustab ehituse valdkonna populariseerimisse laiemalt. Seejuures pöörame suurt tähelepanu noortele ning igal aastal toimuvad tegevused, millega toetatakse töötajaskonna järelkasvu. 2023. aasta jooksul läbis meie juures praktika 19 noort.

2023. aasta näited:

 • 2023. aasta sügisel viidi läbi kontserniülene rahulolu uuring. Kontserni töötajate pühendumuse määr oli ajalooliselt kõige kõrgemal tasemel. Esmakordselt küsisime kontserniüleselt tööstressi taseme ja stressi põhjustavate faktorite kohta. Tööstressi taset hindasid uuringus osalejad keskmiseks.
 • Emaettevõttes alustati 2023. aastal mahuka ja pikaajalise juhtimiskompetentside arenguprogrammiga. Esmalt toimus koostöös juhtkonnaga kaardistus, millised juhtimiskompetentsid millisel ametikohal on vajalikud. Koolitajateks on valitud oma valdkonna professionaalid.
 • Kontserni ettevõtted pööravad aasta aastalt aina enam tähelepanu töötajate terviseedendusele. Emaettevõttes leiab 2 korda aastas aset tervisekuu, mille raames kutsutakse töötajaid osalema nii ühises liikumisväljakut-ses, terviseteemalistes loengutes, kui propageeritakse tervislikku toitumist. Tervisekuu loengutes osalesid kontserni kõikide kontserni ettevõtete töötajad. Eesmärk on pöörata vaimse tervise teemadele üha rohkem tähelepanu ja tõsta töötajate teadlikkust selles valdkonnas järjepidevalt. Osad kontserni töötajatest on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse (peaasi.ee) ja pikaajaline kavatsus on selle koolituse läbinute osakaalu tõsta.
 • Tütarettevõte Nordecon Betoon algatas 2023. aastal mitmekesise loengutesarja, millega soovitakse keskenduda töötajate arendamisele ja harimisele ka ehitusvaldkonna väliste teemade osas. Regulaarselt toimuvad kohtumised erinevate valdkondade ekspertide ja eestkõnelejatega huvipakkuvatel teemadel (nt finantskirjaoskus, tervislik toitumine, stressijuhtimine, ajutreening, jms).

Ava rohkemSulge

Auhinnad ja tunnustused

Aasta noor ehitusinsener 2023. Nordecon AS projektijuht Jürgen Jõgeva pälvis Eesti Ehitusinseneride Liidu konkursil tunnustuse „Aasta noor ehitusinsener 2023“ oma töö eest objektijuhi rollis Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinilinnaku III ehitusetapil.

Aasta innovatsiooniprojekt 2023. Nordecon AS pilootprojekt, mille käigus rakendati Vektori kõrghoone ehitusel tehisintellekti võimalusi ehitusprogressi hindamiseks, pälvis Digitaalehituse Klastri poolt välja kuulutatud konkursi tunnustuse „Aasta innovatsiooniprojekt 2023“.

Erialakonkursside finalist: Embach Ehitus OÜ projektijuht Ain Rebane ja Nordecon AS projektijuht Rauno Rausk olid Eesti Ehitusettevõtjate Liidu konkursi „Aasta ehitaja 2023“ finalistide seas tunnustusena oma töö eest Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinilinnaku III ehitusetapil.

Erialakonkursside finalist: Nordecon AS projektijuht Rauno Rausk oli Eesti Ehitusinseneride Liidu konkursi „Aasta ehitusinsener 2023“ finalistide seas tunnustusena töö eest Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinilinnaku III ehitusetapil.

Erialakonkursside finalist: Konsortsiumina Nordecon AS ja Nordecon Betoon OÜ poolt Ülemiste Citysse ehitatud rohehoone Alma Tominga maja oli Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu konkursi „Aasta ehitusprojekt 2023“ finalistide seas hoonete kategoorias.

Erialakonkursside finalist: Nordecon AS poolt teostatud taristuprojekt D-Terminali esine välisruum oli Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu konkursi „Aasta ehitusprojekt 2023“ finalistide seas rajatiste kategoorias.

Tartu parim ettevõtja 2023. Embach Ehitus OÜ pälvis Tartu linna konkursil “Tartu parim ettevõtja 2023” kiireima kasvuga väikeettevõtja auhinna.

Kaitseministeeriumi hõberinnamärk. Nordecon AS projektijuht Peep Rebina ja objektijuht Ülo Stallmeister pälvisid Kaitseministeeriumi hõberinnamärgi pikaajalise hea koostöö eest riigikaitselise taristu ehitamisel.

Aasta ehitaja 2022. Nordecon AS pälvis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt tänukirja "Aasta ehitaja 2022".

Aasta innovatsioonipartner 2022. Tariston AS pälvis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tunnustuse "Aasta innovatsioonipartner 2022".

Parim südamega tehtud eurotegu. Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt korraldatud parimate Euroopa Liidu toetuste abil ellu viidud projektide seast pälvis parima südamega tehtud euroteo tunnustuse Tartu Ülikooli Kliinikumi lastehaigla. Lastehaigla ehitati Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinilinnaku III ehitusetapi raames Nordecon AS ja Embach Ehitus OÜ poolt.

Atraktiivne tööandja 2023. Instari korraldatud tööandjate maine uuringus oli Nordecon AS tehnikatudengite arvestuses TOP 3 ettevõtete seas.

Aasta hariduse sõber 2023. Haridusprogramm Lae End, mille ellukutsujate hulka kuulub ka Nordecon AS, pälvis nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui Tallinna linna aasta hariduse sõbra 2023 tiitli.

Aasta noor ehitusinsener 2023. Nordecon AS projektijuht Jürgen Jõgeva pälvis Eesti Ehitusinseneride Liidu konkursil tunnustuse „Aasta noor ehitusinsener 2023“ oma töö eest objektijuhi rollis Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinilinnaku III ehitusetapil.

Aasta innovatsiooniprojekt 2023. Nordecon AS pilootprojekt, mille käigus rakendati Vektori kõrghoone ehitusel tehisintellekti võimalusi ehitusprogressi hindamiseks, pälvis Digitaalehituse Klastri poolt välja kuulutatud konkursi tunnustuse „Aasta innovatsiooniprojekt 2023“.

Erialakonkursside finalist: Embach Ehitus OÜ projektijuht Ain Rebane ja Nordecon AS projektijuht Rauno Rausk olid Eesti Ehitusettevõtjate Liidu konkursi „Aasta ehitaja 2023“ finalistide seas tunnustusena oma töö eest Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinilinnaku III ehitusetapil.

Erialakonkursside finalist: Nordecon AS projektijuht Rauno Rausk oli Eesti Ehitusinseneride Liidu konkursi „Aasta ehitusinsener 2023“ finalistide seas tunnustusena töö eest Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinilinnaku III ehitusetapil.

Erialakonkursside finalist: Konsortsiumina Nordecon AS ja Nordecon Betoon OÜ poolt Ülemiste Citysse ehitatud rohehoone Alma Tominga maja oli Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu konkursi „Aasta ehitusprojekt 2023“ finalistide seas hoonete kategoorias.

Erialakonkursside finalist: Nordecon AS poolt teostatud taristuprojekt D-Terminali esine välisruum oli Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu konkursi „Aasta ehitusprojekt 2023“ finalistide seas rajatiste kategoorias.

Tartu parim ettevõtja 2023. Embach Ehitus OÜ pälvis Tartu linna konkursil “Tartu parim ettevõtja 2023” kiireima kasvuga väikeettevõtja auhinna.

Kaitseministeeriumi hõberinnamärk. Nordecon AS projektijuht Peep Rebina ja objektijuht Ülo Stallmeister pälvisid Kaitseministeeriumi hõberinnamärgi pikaajalise hea koostöö eest riigikaitselise taristu ehitamisel.

Aasta ehitaja 2022. Nordecon AS pälvis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt tänukirja "Aasta ehitaja 2022".

Aasta innovatsioonipartner 2022. Tariston AS pälvis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tunnustuse "Aasta innovatsioonipartner 2022".

Parim südamega tehtud eurotegu. Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt korraldatud parimate Euroopa Liidu toetuste abil ellu viidud projektide seast pälvis parima südamega tehtud euroteo tunnustuse Tartu Ülikooli Kliinikumi lastehaigla. Lastehaigla ehitati Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinilinnaku III ehitusetapi raames Nordecon AS ja Embach Ehitus OÜ poolt.

Atraktiivne tööandja 2023. Instari korraldatud tööandjate maine uuringus oli Nordecon AS tehnikatudengite arvestuses TOP 3 ettevõtete seas.

Aasta hariduse sõber 2023. Haridusprogramm Lae End, mille ellukutsujate hulka kuulub ka Nordecon AS, pälvis nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui Tallinna linna aasta hariduse sõbra 2023 tiitli.