Aastaaruanne 2019

Kokkuvõtvalt aastast

2019

Kokkuvõtvalt aastast

2019

Nordeconist

Nordecon on üks Eesti suurimaid ehituskontserne. 2019. aastal tähistasime 30. tegevusaastat. Meie tegevusstrateegia nurgakiviks on keskendumine ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele.

Pakume oma klientidele kvaliteetset ja kompleksset teenust nii äri-, elamu-, tööstus- ja ühiskondlike hoonete püstitamisel kui ka taristu vallas – teede, tehnovõrkude ja sadamarajatiste ehitamisel. Lisaks tegeleme kontsernis betoonkonstruktsioonide ehitamise, raske ehitustehnika rentimise ning teede hooldamisega.

Kokku kuulub Nordeconi kontserni 11 aktiivse majandustegevusega ettevõtet, mis tegutsevad lisaks Eestile ka Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Alates 18. maist 2006 on Nordecon AS-i aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Ava rohkemSulge

Kontserni olulisemad aktiivse majandustegevusega tütar- ja sidusettevõtted seisuga 31.12.2019

Kontserni strateegilised lähtekohad aastatel 2019-2022

 • Kontsern kasvab eelkõige orgaaniliselt, keskendudes olemasolevate ressursside efektiivsemale rakendamisele.
 • Eestis tegutsetakse nii hoonete kui ka rajatiste valdkonnas, olles turuliider.
 • Rootsis keskendutakse peatöövõtule Stockholmis ja selle lähiümbruses.
 • Soomes keskendutakse peatöövõtule ja betoonitöödele Helsingis ja selle lähiümbruses.
 • Ukrainas keskendutakse peatöövõtule ja betoonitöödele eelkõige Kiievis ja selle lähiümbruses.
 • Parandatakse kasumlikkust läbi teostatava projekteerimise ja ehitustööde täpsema planeerimise.
 • Suurendatakse projekteerimis- ja digitaliseerimisevõimekust.
 • Lihtsustatakse ja automatiseeritakse töö- ja otsustusprotsesse.
 • Jälgitakse tööde portfelli tasakaalu erinevate ärisegmentide vahel.
 • Väärtustatakse tasakaalus meeskonnatööd, pidades oluliseks, et pikaajalist töökogemust täiendab nooruslik energia ja teotahe.
 • Märgatakse ja tunnustatakse iga töötaja isiklikku panust ja initsiatiivi.
 • Müügitulu kasvab vähemalt 10% aastas.
 • Välisturgude osakaal tõuseb 20%-ni müügitulust.
 • Kinnisvaraarenduse osakaal kasvab 10%-ni Eesti müügitulust.
 • Ärikasum müügitulust ületab püsivalt 3%.
 • Töötaja ärikasumitootlikkus tõuseb 10 000 euroni töötaja kohta aastas.
 • Dividendid moodustavad keskmiselt aasta puhaskasumist vähemalt 30%.

Nordeconi 2019. aasta võtmenäitajad

234 MLN €

(2018: 223 mln €)

Müügitulu

4,7%

(2018: -3%)

Müügitulu kasv aastas

227 MLN €

(2018: 100 mln €)

Teostamata tööde portfell aruandeaasta lõpul

306 MLN €

(2018: 134 mln €)

Sõlmitud uusi lepinguid

130

(2018: 122)

Klientidele üle antud objekti

687

(2018: 687)

Töötajat

19/0

(2018: 17/0)

Tööõnnetust/surmaga lõppenud tööõnnetust (sh alltöövõtjad)

0

(2018: 0)

Keskkonnareostust, diskrimineerimis- ja korruptsioonijuhtumit

0.3 MLN €

(2018: 0.3 mln €)

Kogukondlike projektide toetuseks ja heategevuseks

234 MLN €

(2018: 223 mln €)

Müügitulu

4,7%

(2018: -3%)

Müügitulu kasv aastas

227 MLN €

(2018: 100 mln €)

Teostamata tööde portfell aruandeaasta lõpul

306 MLN €

(2018: 134 mln €)

Sõlmitud uusi lepinguid

130

(2018: 122)

Klientidele üle antud objekti

687

(2018: 687)

Töötajat

19/0

(2018: 17/0)

Tööõnnetust/surmaga lõppenud tööõnnetust (s.h. alltöövõtjad)

0

(2018: 0)

Keskkonnareostust, diskrimineerimis- ja korruptsioonijuhtumit

0.3 MLN €

(2018: 0.3 mln €)

Kogukondlike projektide toetuseks ja heategevuseks

Ehitusturg

2019. aastal Eesti ehitusturu kasv vaibus – see oli peale kahte kiiret kasvuaastat ootuspärane. Hoonete ehituse turgu hoidsid üleval elamuehitus ja avaliku sektori tellitavad ühiskondlikud hooned: peamiselt haridusasutused ning erinevad riiklikud ja kohalikud haldushooned. Rajatiste turg oli languses ja teedeehituses, mille osakaal rajatiste turul on püsinud üle 90%, oli hinnanguliselt ¼ turul olevast ressursist kasutamata. Sektori tööhõive ja konkurents püsib aga jätkuvalt väga kõrge. Töötajate kiire palgakasv, materjalide kallinemine ja uute ehitiste tehnoloogilisest keerukusest kasvav ehitusmaksumus on kasvatanud erinevust tellijate hinnaootuse ja tegeliku ehitusmaksumuse vahel. Enamus uusi projekte läheb ümberprojekteerimisele, et leida leevendust ehitusmaksumuse tõusule. See omakorda vähendab täiendavate energiatõhusate ja säästlike lahenduste laiemat kasutuselevõttu, kuna sellisel viisil ehitamine ei ole kulu mõistes tellijatele otstarbekas.

Pikemat aega on ehitusturu väljakutseks olnud ehituse madal tootlikkus, sektoris puudus nii kvaliteedist kui kvantiteedist. Oskustööliste puudust leevendab võõrtööjõud, samas on kvalifitseeritud ehitusinseneride puudust oluliselt keerulisem leevendada. Sektori populaarsus noorte seas sõltub paljuski kaasaajastamisest ja tootlikkuse parandamisest, mida võimaldavad digitaliseerimine ja tööjõumahukuse vähendamine.

Oleme seadnud eesmärgi olla ehitusvaldkonna innovatsiooni eestkõnelejateks ja uute lahenduste esmasteks kasutajateks, et anda panus ehitussektori väljakutsete lahendamisse, maine tõstmisse.

Ava rohkemSulge

Meie objektid

Meie missiooniks on jätkuvalt pakkuda klientide vajadustele ja võimalustele vastavaid lahendusi hoonete ja rajatiste ehitamiseks, aidates neil seeläbi hoida ja kasvatada oma vara väärtust. 2019. aasta oli Nordeconi kontserni jaoks edukas mitmel moel. Suutsime täita seatud eesmärgid tegevuse kasumlikkuse suurendamisel, sõlmisime rekordilises mahus uusi ehituslepinguid, kasvatasime tegevusmahte rahvusvahelistel turgudel ja astusime jõulisi samme tegevuse digitaliseerimisel. Kõik see sai teoks tänu meeskonna ühtsusele, töötajate erialastele teadmistele ja oskustele.

Meie strateegia üks alustala on tegevuse mitmekesisus – soovime olla Eesti turul esindatud enamikus ehitussegmentides, et tagada ettevõtte pikaajaline tasakaalustatud kasv. Analüüsime iga-aastaselt nii ehitusturgu kui tööde portfelli, hinnates muu hulgas käimasolevate projektide ja müügitulu jaotust hoonete ja rajatiste segmendis.

Ava rohkemSulge

Müügitulu jaotus segmentides
2019
2018
2017
2016
Hooned
70%
72%
74%
73%
Rajatised
30%
28%
26%
27%

Hoonete ehituses on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihooned: kontsernis oli töös mitmeid suuri objekte, millest mitmete valmimine jääb 2020. aastasse. Näiteks Vanasadamas D-terminali hoone rekonstrueerimine ja laiendus ja Admiraliteedi basseini kõrval oleva Porto Franco kinnisvaraarenduse I etapi ehitamine.

Arvestatavas mahus on kasvanud ka ühiskondlike hoonete osakaal. 2019. aastal oli meie portfellis nii mitmeid tööstus- ja laohooneid kui haridusasutusi, nt Sisekaitseakadeemia ja Kohtla-Järve Gümnaasium. Oluline osa Nordeconi kontsernis Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas ja selle lähiümbruses, samuti jätkuvad tööd kolme elamuarendusprojektiga ka Rootsis.

Müügitulu hoonete segmendis
2019
2018
2017
2016
Ärihooned
36%
35%
25%
16%
Ühiskondlikud hooned
29%
25%
19%
30%
Korterelamud
27%
25%
30%
34%
Tööstus- ja laohooned
8%
15%
26%
20%

Teedeehituse ja -hoolduse valdkonnas saime anda panuse mitmete Eestile oluliste liiklussõlmede ehitusse ja uuendamisse. 2019. aastal valmisid näiteks Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel asuva Pikknurme-Puurmani lõigu 2+1 möödasõidualad, põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva Missokülä-Hindsa teelõigud ning alustasime Kernu ümbersõidu, Kernu tankla ja Haiba liiklussõlme ehitusega. Märkimisväärse mahu müügitulust moodustab Riigimetsa Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööde teostamine, samuti jätkasime teehooldega Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose piirkonnas.

Rajatiste segmendis on teedeehituse ja hoolduse osakaal mitme aasta järel küll vähenenud, kuid seda pigem tänu üksikutele suuremahulistele rajatistele. Suurimaks selliseks projektiks oli 2019. aastal Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili–Paldiski lõigu ehituse lõpetamine.

Müügitulu rajatiste segmendis
2019
2018
2017
2016
Teedeehitus ja –hooldus
78%
89%
86%
86%
Muud rajatised
18%
7%
8%
9%
Keskkonnaehitus
3%
4%
6%
5%
Insenerehitus (sh vesiehitus)
1%
0%
0%
0%

Välisturud

Lisaks Eestile tegutsevad Nordeconi kontserni ettevõtted hetkel Rootsis, Soomes ning Ukrainas.

Kontserni tütarettevõte SweNCN AB jätkas 2019. aastal sõlmitud hoonete ehituse peatöövõtu lepingute täitmist, tänu millele kasvasid ka tegevusmahud Rootsis võrreldes eelmise majandusaastaga. Jätkuvad tööd kolme elamuarendusprojekti Stockholmi piirkonnas ja Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse rajatava Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori vundamendi ehitusel.

Soomes on meie äritegevuse fookus selge: kontserni tütarettevõte Nordecon Betoon OÜ koos Soomes registreeritud tütarettevõttega NOBE Rakennus Oy jätkas alltöövõtu korras betoonitööde teostamist. Tegevusmahud kasvasid 2019. aastal võrreldes eelmiste aastatega oluliselt.

Kontserni tegevus Ukrainas on viimasel aastal mõnevõrra vähenenud. Sõlmitud lepingute osas ollakse jätkuvalt konservatiivne – sõlmime vaid lepinguid, mille puhul oleme veendunud, et kaasnevad riskid on asjaolusid arvestades mõistlikud. Mahukaid investeeringuid nõudvad tegevused kinnisvaraarendusprojektidega on jätkuvalt peatatud, et minimeerida riske ning oodata olukorra selginemist Ukrainas.

Kontserni vastutus ühiskonnas

Meie vastutustundlikud tegevused baseeruvad seadustel, regulatsioonidel ning ausatel lepingulistel suhetel. Turuliidri ja avaliku ettevõttena soovime olla eestkõneleja ehituse säästlikumaks, keskkonnasõbralikumaks, efektiivsemaks ja läbipaistvamaks muutmisel.

Nordeconi roll ja vastutus ühiskonnas laiemalt on:

 • Anda positiivne panus ühiskonnale töökohtade loomise, maksude tasumise, kaupade ja teenuste ostmise, investorite kapitali kasvatamise ja ühiskondlike algatuste toetamise näol.
 • Tegutseda avatult ja ausalt, eetiliselt ja läbipaistvalt.
 • Teha tellijate ja koostööpartneritega koostööd avatud ja asjatundliku hoiakuga, olles eksperdi ja nõuandja rollis.
 • Otsida pidevalt tõhusamaid töökorralduslikke ja insenertehnilisi lahendusi läbi innovatsiooni, tehnoloogilise võimekuse kasvu.
 • Ehitada kvaliteetseid ja ohutuid objekte.
 • Ehitada looduskeskkonda säästvalt ning viies ellu tellijate kõige kõrgematele keskkonnasõbraliku hoone ootustele vastavaid projekte.
 • Aidata kaasa terviklikult ja maitsekalt disainitud hoonete ja avaliku ruumi loomisele.
 • Luua töötajatele ohutu ja motiveeriv töökeskkond, soodustada töötajate arengut.
 • Populariseerida inseneri elukutset, leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudust.

Ava rohkemSulge

Kontserni vastutus ühiskonnas

Meie vastutustundlikud tegevused baseeruvad seadustel, regulatsioonidel ning ausatel lepingulistel suhetel. Turuliidri ja avaliku ettevõttena soovime olla eestkõneleja ehituse säästlikumaks, keskkonnasõbralikumaks, efektiivsemaks ja läbipaistvamaks muutmisel.

Nordeconi roll ja vastutus ühiskonnas laiemalt on:

 • Anda positiivne panus ühiskonnale töökohtade loomise, maksude tasumise, kaupade ja teenuste ostmise, investorite kapitali kasvatamise ja ühiskondlike algatuste toetamise näol.
 • Tegutseda avatult ja ausalt, eetiliselt ja läbipaistvalt.
 • Teha tellijate ja koostööpartneritega koostööd avatud ja asjatundliku hoiakuga, olles eksperdi ja nõuandja rollis.
 • Otsida pidevalt tõhusamaid töökorralduslikke ja insenertehnilisi lahendusi läbi innovatsiooni, tehnoloogilise võimekuse kasvu.
 • Ehitada kvaliteetseid ja ohutuid objekte.
 • Ehitada looduskeskkonda säästvalt viia vajadusel ellu tellijate kõige kõrgematele keskkonnasõbraliku hoone ootustele vastavaid projekte.
 • Aidata kaasa terviklikult ja maitsekalt disainitud hoonete ja avaliku ruumi loomisele.
 • Luua töötajatele ohutu ja motiveeriv töökeskkond, soodustada töötajate arengut.
 • Populariseerida inseneri elukutset, leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudust.

Ava rohkemSulge

Kvaliteet

Ehituses on tulemus parim siis, kui lõpptulemuse nimel ja ühtsetel põhimõtetel pingutavad ühiselt nii tellija, arhitekt, projekteerija, omaniku järelevalve kui ehitaja. Eduka projekti aluseks on avatud ja aus suhtlus kõigi osapoolte vahel ning ehitusettevõtte kvaliteedinäitaja on korrektselt juhitud projektid ning tähtaegselt ja nõutud kvaliteedile vastavalt valminud hooned ja rajatised.

Vastutus algab iga üksiku inimese otsustest. Insenerieetika tasandil püüdlevad Nordeconi töötajad alati parima võimaliku plaani ja teostuse poole, et anda panus efektiivsematesse, säästlikematesse ja jätkusuutlikumatesse lahendustesse. Meie ehitusprojektide eduka teostamise aluseks on teadlik ja süsteemne kvaliteedijuhtimine.

Teostatud tööde vastavuse ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks järgime kõigis projektides:

 • tellija esitatud nõudeid ja projektdokumentatsiooni;
 • ehitustegevust reguleerivaid õigusakte ja norme;
 • kontserni enda juhtimissüsteemi. Meie kvaliteedi-, keskkonna- töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi aluseks on vastavate rahvusvaheliste standardite (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001) nõuded.

Kontserni emaettevõttes Nordecon AS määratakse igale valminud objektile eraldi kvaliteedikoefitsient, mis arvutatakse kokku viie näitaja alusel:

 • objekti tähtaegne valmimine ja tellijale üleandmine;
 • vaegtööde arv plaanitud valmimise tähtajal;
 • klienditagasiside ja -rahulolu;
 • tööõnnetused ja ohuolukorrad;
 • tehniliste ülevaatuste leiud ja nende lahendamine.

Ava rohkemSulge

Nordeconis loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervisehoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi OHSAS 18001 nõuetele kinnitavad DNV GL poolt välja antud sertifikaadid.

Tööohutus

Ehitussektor on üks tööõnnetuste rohkemaid valdkondi, mistõttu on nii tööandja, töötaja, koostööpartneri kui ka tellija jaoks oluline, et ehitusplatsid on turvalised ja heas korras. Meie ülesanne on tagada ohutu töökeskkond ja tervist säästvad tingimused nii enda kui koostööpartnerite töötajatele.

Ohutu töökeskkonna eelduseks on kõigi osapoolte nõudlikkus. Järgime seadusi ja õigusakte, määratud on vastutavad isikud, kehtestatud tegevusjuhised hädaolukordadeks, teeme riskianalüüse, viime läbi tervisekontrolle, koolitame ja informeerime töötajaid. Samuti on kõigile tagatud korralikud töö- ja isikukaitsevahendid. Kõiki ohuolukordi ja tööõnnetusi analüüsime edasiste juhtumite vältimiseks. Igal objektil on tööohutuse plaan, mis aitab objektimeeskonnal töökeskkonnaspetsialistiga koostöös kõik vajalikud meetmed tagada.

Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimisel oleme defineerinud neli teineteist täiendavat tasandit:

 • tööõnnetuste vältimine ja kutsehaiguste vähendamine;
 • turvalisuse tagamine objektidel;
 • ergonoomilise, puhta ja tänapäevase töökeskkonna ning töövahendite tagamine;
 • töötajate füüsiliselt ja vaimselt tervisliku eluviisi toetamine.

Kontserni emaettevõtte Nordecon AS ja tütarettevõtte Nordecon Betoon OÜ tegevus vastab töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi OHSAS 18001 nõuetele.

Ava rohkemSulge

2019 Kontserni töötajad
Alltöövõtjad
2018 Kontserni töötajad
Alltöövõtjad
Tööohutuse alased vahejuhtumid
5
24
2
19
Kerged tööõnnetused
10
6
8
6
Rasked tööõnnetused
2
1
1
2
Surmaga lõppenud tööõnnetused
0
0
0
0

Keskkonnamõju

Ehitustegevuses tuleb üha suuremat tähelepanu pöörata keskkonnaaspektidele, muutuvad nii regulatsioonid kui ühiskonna ootused, samuti kasvab kogukondade keskkonnateadlikkus. Keskkonnaalased arengud mõjutavad ehitust alates projekteerimise faasist, samuti on oluline tagada objektimeeskondade valmisolek uute keskkonnahoidlikemate lahenduste elluviimiseks.

Meie tegevuse kõige olulisemad keskkonnaaspektid:

 • Ehitustegevuse käigus kasutatavad materjalid ja tekkivad jäätmed. Kasutame materjale säästlikult, jäätmeid sorteerime ja võimalusel taaskasutame materjalina. Jäätmete sorteerimine on 2019. aastal varasemaga võrreldes suurenenud.
 • Võimalik pinnase, eluslooduse ja taimestiku, veekogude ning põhjavee reostuse oht. Ka 2019. aastal ei põhjustanud Nordeconi kontserni ettevõtted mitte ühtegi keskkonnanõuete rikkumist.
 • Asfalditootmisest tekkivad heitgaaside emissioonid. Kuigi kontserni kaks asfalditehast on tänapäevase tehnoloogiaga ja keskkonnasäästlikud, on need siiski meie jaoks suurima keskkonnamõju allikad ning neis peitub ka kõige olulisem energiasäästu võimalus.

Ava rohkemSulge

Ühiskondlik mõju

Suure ehitusettevõttena omame märgatavat mõju kohalikele kogukondadele ja ühiskonnale tervikuna, eelkõige läbi hästi planeeritud ja ohutute ehitusprotsesside ning kvaliteetsete lõpptulemuste.

Laiema ühiskondliku heaolu kasvule aitame kaasa meie inimeste teadmiste ja kogemuste jagamisega ning ühiskondlikku tähelepanu vajavate teemade tõstatamisega. Oleme aktiivsed kaasarääkijad nii ehitusvaldkonnaga seotud erialaliitudes, ülikoolides ja kutsekodades kui ka püsivaks rahastajaks mitmetele koostööprojektidele.

Nordecon annab välja Heinrich Laulu nimelist Nordeconi stipendiumi ühele ehitusteadusaladel doktorikraadi omavale kuni 40-aastasele õppejõule/teadlasele, kes töötab TalTechis, 2019. aastal pälvis stipendiumi Virgo Sulakatko. Toetame igal sügisel stipendiumiga ühte tublit ehituseriala magistriõppe üliõpilast. 2019. aastal pälvis selle stipendiumi Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži tudeng Kristin Raudla. Lisaks panustame TalTechi Peep Sürje nimelisse stipendiumifondi, mille eesmärgiks on motiveerida teedeehituse valdkonna üliõpilasi.

Lisaks ehitusvaldkonnale paneme õla alla ka mitmetele tegijatele hariduse, kultuuri ja spordi vallas ning toetame Eesti kaitseväes teenivate ohvitseride tunnustamist.

Stipendium on võtnud minult töökoormust vähemaks, tänu millele olen saanud rohkem magistritööle keskenduda. Minu suureks eesmärgiks on ülikool cum laude'ga lõpetada ning tunnen, et stipendiumi saamine on viinud mind sammukese lähemale selle unistuse täitumisele. Teisalt on stipendium andnud mulle juurde ka väga palju motivatsiooni. Minus on veel rohkem tahtejõudu, et pingutada ja oma erialal tippu jõuda. Leian, et selliseid ettevõtteid, kes tudengeid motiveerivad, võiks rohkem olla ja tunnustan väga Nordeconi, kes seda juba mitmeid aastaid teinud on.

Kristin Raudla

Nordeconi inseneriõppe stipendiumi laureaat 2019

Digiehitus

Ehitus on kogu maailmas madala tootlikkusega tootmisharu. Hoogsalt arenev digiehitus ehk mitmesugused digitaliseerimise lahendused aitavad ehitust kaasajastada, tõsta efektiivsust ja muuta sektori kuvandit atraktiivsemaks noorte seas. Nordecon tegutseb aktiivselt Digitaalehituse klastri juhatuses, et ehitus- ja arendustegevuse vallas kaasa rääkida ning digitaliseerimisega seotud riiklikele sammudele kaasa aidata. Seni kasutatud digilahendused on muutumas igapäevaseks standardiks ning erinevate programmide võimalusi on plaanis veelgi rohkem rakendada. Lisaks mugavusele ja kiirusele aitab digitaliseerimine kaasa ka ehitussektori keskkonnahoidlikumaks, ohutumaks ja läbipaistvamaks muutmisele.

Meie igapäevatöös väljendub digiehitus eelkõige kolmes aspektis:

 1. BIM ehk 3D-mudelite kasutamine projekteerimises pea kõigis meie projektides. See aitab ennetada ja vältida vigu ehitusplatsil. Esimesed tellijad on hakanud nõudma ka BIM-teostusmudeleid projekti lõpus.
 2. Kõik ehitusobjektiga seotud dokumendid luuakse ja allkirjastatakse digikeskkonnas. Enamikel objektidel ei ole ühtegi paberil allkirjastatud dokumenti.
 3. Teiste tööetappide digitaliseerimine (programmid eelarvestajatele, liitreaalsuse lahendused, jpm).

Ava rohkemSulge

Digiehitus

Ehitus on kogu maailmas madala tootlikkusega tootmisharu. Hoogsalt arenev digiehitus ehk mitmesugused digitaliseerimise lahendused aitavad ehitust kaasajastada, tõsta efektiivsust ja muuta sektori kuvandit atraktiivsemaks noorte seas. Nordecon tegutseb aktiivselt Digitaalehituse klastri juhatuses, et ehitus- ja arendustegevuse vallas kaasa rääkida ning digitaliseerimisega seotud riiklikele sammudele kaasa aidata. Seni kasutatud digilahendused on muutumas igapäevaseks standardiks ning erinevate programmide võimalusi on plaanis veelgi rohkem rakendada. Lisaks mugavusele ja kiirusele aitab digitaliseerimine kaasa ka ehitussektori keskkonnahoidlikumaks, ohutumaks ja läbipaistvamaks muutmisele.

Meie igapäevatöös väljendub digiehitus eelkõige kolmes aspektis:

 1. BIM ehk 3D-mudelite kasutamine projekteerimises pea kõigis meie projektides. See aitab ennetada ja vältida vigu ehitusplatsil. Esimesed tellijad on hakanud nõudma ka BIM-teostusmudeleid projekti lõpus.
 2. Kõik ehitusobjektiga seotud dokumendid tekivad ja allkirjastatakse digikeskkonnas. Enamikel objektidel ei ole ühtegi paberil allkirjastatud dokumenti.
 3. Teiste tööetappide digitaliseerimine (programmid eelarvestajatele, liitreaalsuse lahendused, jpm).

Ava rohkemSulge

Meie töötajad

Nordecon soovib pakkuda töötajatele kaasaegset ja professionaalset töökeskkonda, luues seeläbi võimalused isiklikuks arenguks, rahuldust pakkuvaks töökogemuseks ja tulemuslikuks tööks. 2019. aastal töötas kontsernis 687 töötajat, neist 84% mehed ja 16% naised. Meie töötajate keskmine staaž on ligi 7 aastat. Lisaks igapäevasele avatud ja kaasavale organisatsioonikultuurile uurime iga-aastaselt töötajate pühendumust ja rahulolu. 2019. aasta töötajate rahulolu oli varasemaga võrreldes rekordiliselt kõrge – 91% töötajatest on valmis Nordeconi tööandjana soovitama.

2019. aastat jäävad iseloomustama mitmed märksõnad:

 • Investeering kaasaegsesse töökeskkonda: emaettevõtte ja Taristoni uus kontor.
 • Parem majasisene suhtlus: intensiivsem sisekommunikatsioon, uus siseveeb, MS Teams kasutuselevõtt.
 • Tervislikud eluviisid: töötajate sportimise toetamine läbi SportID, ühine tegevusprogramm „Terve Nordecon“.
 • Paindlik töökorraldus: kaugtöö ja kodukontori põhimõtete laiaulatuslik rakendamine.
 • Laiapõhjaline koolitus: 2019. aastal oli kontserni insenertehniliste töötajate keskmine koolituste maht oli 18 koolitustundi inimese kohta ja töölistel 3,9 koolitustundi. Samuti jätkasime aktiivset koostööd kõrgkoolidega töötajate arengu toetamiseks. Näiteks anname koostöös TalTechiga oma töötajatele laialdasemad teadmised KVVKJ (küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon, jahutus) valdkonnas, toetame töötajate õppimist kõrgkoolis ning osalemist kõrgkoolide erialastes loengutsüklites.

Järelkasv

 • Järelkasvu kasvatamiseks pöörame palju tähelepanu ehituse eriala populariseerimisele ja hariduse kvaliteedile. 2019. aastal oli Nordeconi erinevatel ettevõtetes tööpraktikal 40 praktikanti TalTech-ist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Järvamaa Kutsehariduskeskusest, Eesti Maaülikoolist ja Tallinna Ehituskoolist. Tudengid olid oodatud avatud uste päevale Nordeconi kontorisse ning külastustele meie objektidele.

Ava rohkemSulge

Auhinnad ja tunnustused

2019. aastal sai Nordecon mitme tunnustuse ja auhinna osaliseks:

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkurentsivõimelisemate ehitusettevõtete edetabelis kolmas koht.

Nordecon AS on atraktiivne tööandja tehnikaerialade tudengite silmis. Instar EBC tööandjate maine uuringus saavutati tehnikatudengite edetabelis seitsmes koht ja inseneeriaerialade tudengite edetabelis teine koht.

2019. aastal valmis Nordecon AS-il Sisekaitseakadeemia uus peahoone, mis valiti Eesti Betooniühingu poolt Aasta Betoonehitiseks 2019.

Maanteeamet tunnustas Nordecon AS-i tiitliga Parim Tee-ehitaja 2018.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkurentsivõimelisemate ehitusettevõtete edetabelis kolmas koht.

Nordecon AS on atraktiivne tööandja tehnikaerialade tudengite silmis. Instar EBC tööandjate maine uuringus saavutati tehnikatudengite edetabelis seitsmes koht ja inseneeriaerialade tudengite edetabelis teine koht.

2019. aastal valmis Nordecon AS-il Sisekaitseakadeemia uus peahoone, mis valiti Eesti Betooniühingu poolt Aasta Betoonehitiseks 2019.

Maanteeamet tunnustas Nordecon AS-i tiitliga Parim Tee-ehitaja 2018.